Contact us

 

All correspondence to Akhil Bharatiya Dayanand Sewa Ashram Sangh may be sent to the

head office at the address::

 

Akhil Bharatiya Dayanand Sewa Ashram Sangh

Arya Samaj Rani Bagh

Main Bazar, Rani Bagh

Delhi 110034 (INDIA)

 

Landline: +91-11- 27015874

 

Contact Persons:

 

  • Delhi: Mr Joginder Khattar +91-9810040982
  • Rajasthan and Madhya Pradesh: Mr Jeevardhan Shastri +91-9414725609
  • Assam: Acharya Santosh Kumar +91-9774012041
  • Nagaland: Dr Ramashankar Shiromani +91-9919198502
  • Chhattishgarh: Acharya Dayasagar +91- 9630000142

© 2014 .Akhil Bharatiya Dayanand Sewashram Sangh All Rights Reserved.